Algemene voorwaarden Gezondheidsweb.nl

Artikel 1 Definities 

 1. Www.gezondheidsweb.nl is een onderdeel van Kappen Management BV (hierna:  Gezondheidsweb.nl ) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt een online  platform aan te bieden op het gebied van gezondheid.  
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de  onderhavige Algemene voorwaarden. 
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon die  niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en  gebruikmaakt van de Diensten van Gezondheidsweb.nl . 
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Gezondheidsweb.nl en/of Klant. 
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen  Gezondheidsweb.nl en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van  een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het  moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of  meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Gezondheidsweb.nl zich jegens  Klant verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Klant zich verbindt  hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van  Gezondheidsweb.nl en de aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt  gespecificeerd in artikel 4.4 van deze Algemene voorwaarden.  
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door  Gezondheidsweb.nl en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten,  onder andere inhoudende coaching en het faciliteren van toegang tot het platform, en  geleverde Producten alsmede alle andere door Gezondheidsweb.nl ten behoeve van Klant  verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht,  waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden  verricht.  
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door  Gezondheidsweb.nl en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Producten,  onder andere inhoudende coaching programma’s en e-books, die op de Website worden  aangeboden en al dan niet zijn gemaakt door Gezondheidsweb.nl zelf. 
 8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van  Gezondheidsweb.nl , te raadplegen via www.gezondheidsweb.nl

Artikel 2 Identiteit van Gezondheidsweb.nl  

 1. Gezondheidsweb.nl is bij de KvK geregistreerd onder nummer 80970354 en draagt btw identificatienummer NL861872484B01. Gezondheidsweb.nl is gevestigd aan Pettelaarpark  84 (5216 PP) te Den Bosch.  
 2. Gezondheidsweb.nl is per e-mail te bereiken via info@gezondheidsweb.nl of middels de  Website www.gezondheidsweb.nl

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden  

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Gezondheidsweb.nl en  op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en  overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden  uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en  schriftelijk met Gezondheidsweb.nl overeengekomen. 
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de  hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.  
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten  van Klant.  
 5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig  zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden  alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval  inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht  mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke  Algemene voorwaarden. 

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst  

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders  aangegeven.  
 2. Klant kan contact opnemen met Gezondheidsweb.nl via de Website, e-mail of telefoon voor  een van de aangeboden Diensten of Producten.  
 3. Gezondheidsweb.nl kan met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna  een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden.  
 4. Klant kan bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt pas tot stand middels  het plaatsen van een bestelling. 
 5. Als Gezondheidsweb.nl een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting aan  de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke  verschrijvingen. Gezondheidsweb.nl kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant  redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke  vergissing of verschrijving bevat.  
 6. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Gezondheidsweb.nl  dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Gezondheidsweb.nl deze  schriftelijk bevestigt. 
 7. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft  schriftelijke aanvaarding door Gezondheidsweb.nl . 

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst  

 1. Gezondheidsweb.nl zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en  overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig  de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.  
 2. Gezondheidsweb.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door  derden.  
 3. Bij het inschakelen van derden zal Gezondheidsweb.nl de nodige zorgvuldigheid in acht  nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs  mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze  derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Gezondheidsweb.nl worden  doorbelast aan Klant.  
 4. De Overeenkomst kan alleen door Gezondheidsweb.nl worden uitgevoerd indien Klant  volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Gezondheidsweb.nl bij het sluiten van  de Overeenkomst. Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan  Gezondheidsweb.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs  behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst,  tijdig aan Gezondheidsweb.nl worden verstrekt.  
 5. Klant draagt er zorg voor dat Gezondheidsweb.nl zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan  verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit  voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is  overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van  een termijn dient Klant Gezondheidsweb.nl hiervan schriftelijk in gebreke te stellen.  Gezondheidsweb.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog  uitvoering te geven aan de Overeenkomst.  

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst  

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke  uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen  Gezondheidsweb.nl en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de  Overeenkomst overgaan.  
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake  van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte  afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de  oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief  betaald worden.  
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen  wanprestatie van Gezondheidsweb.nl op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst  op te zeggen of te ontbinden.  
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Gezondheidsweb.nl en  Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een  aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging  geschiedt schriftelijk.  

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst  1. Gezondheidsweb.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de  Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet  volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Gezondheidsweb.nl goede grond heeft te vrezen  dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Gezondheidsweb.nl Klant door  middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke  termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze  termijn uitblijft.  

 1. Voorts is Gezondheidsweb.nl bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde  voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen  welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde  instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 
 2. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is Gezondheidsweb.nl  gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van  een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot  schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.  

Artikel 8 Herroepingsrecht en annulering  

 1. Klant heeft in beginsel het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14  (veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht).  Maar op grond van artikel 6:230p sub g van het Burgerlijk Wetboek heeft Klant geen  Herroepingsrecht bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt  geleverd, onder de voorwaarde dat Gezondheidsweb.nl met uitdrukkelijke voorafgaande  toestemming van Klant is begonnen met de levering van de Diensten en/of Producten en  Klant heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn herroepingsrecht. Klant heeft  derhalve geen herroepingsrecht bij levering van digitaal lesmateriaal.
 2. Annulering van de Overeenkomst na het plaatsen van een bestelling is vanwege artikel 8.1 niet mogelijk. 

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling  

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.  2. Gezondheidsweb.nl heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave  te herstellen.  
 2. Betaling geschiedt via iDEAL, creditcard of Bancontact. Klant is bij betaling voor Producten  slechts verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs. 4. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens  onverwijld aan Gezondheidsweb.nl mede te delen.  
 3. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van  rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Klant is  alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden  berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het  volledig verschuldigde bedrag.  
 4. Indien Gezondheidsweb.nl besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde  hoofdsom en de in artikel 9.5 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid  gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van  gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan  geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  

Artikel 10 Levering  

 1. Levering geschiedt direct na betaling of via een wekelijkse mailing. Klant krijgt na ontvangst van de betaling van het aankoopbedrag direct toegang tot bestelde Producten en/of  Diensten waarvoor is betaald voor onbepaalde tijd.  
 2. Indien levering niet binnen deze termijn geschiedt, meldt Opdrachtgever dit aan School of  SEO. School of SEO zal er zorg voor dragen dat levering zo snel mogelijk geschiedt, tenzij dit  naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is. 
 3. Het niet-tijdig leveren van School of SEO is geen geldige reden voor de ontbinding van de  Overeenkomst.  

Artikel 11 Aansprakelijkheid  

 1. Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en  informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Gezondheidsweb.nl is  niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien  Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.  
 2. De levertermijn als genoemd in artikel 10.1 kan slechts bij benadering worden opgegeven.  Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Gezondheidsweb.nl  nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn.  Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Overeenkomst te annuleren, of de  ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Gezondheidsweb.nl enige  vergoeding verschuldigd jegens Klant. 
 3. Gezondheidsweb.nl is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar  ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Gezondheidsweb.nl ,  verleent Klant de bevoegdheid aan Gezondheidsweb.nl om, als een door  

Gezondheidsweb.nl ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die  aansprakelijkheidsbeperking mede namens Klant te aanvaarden. 

 1. Gezondheidsweb.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet  uitsluitend begrepen gevolgschade.
 2. Gezondheidsweb.nl is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de  verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door  overmacht als bedoeld in artikel 12. 
 3. Klant vrijwaart Gezondheidsweb.nl voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die  verband houden met de Diensten.  
 4. Indien Gezondheidsweb.nl aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk  zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is  vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Gezondheidsweb.nl  met betrekking tot haar Diensten.  
 5. De aansprakelijkheid van Gezondheidsweb.nl is beperkt tot het door de verzekeraar  gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel  indien Gezondheidsweb.nl niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door  Klant betaalde bedrag.  
 6. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien  sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Gezondheidsweb.nl .  10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag  worden beperkt of uitgesloten.  

Artikel 12 Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen  van Gezondheidsweb.nl , waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de  Overeenkomst niet meer mogelijk is.  
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar  is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van  

Gezondheidsweb.nl zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in  water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van  Gezondheidsweb.nl , brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of  anderszins binnenlandse onrusten.  

 1. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de  overmacht aanhoudt.  
 2. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de  nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de  Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal  Gezondheidsweb.nl overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met  daarop in mindering gebracht alle kosten die Gezondheidsweb.nl heeft gemaakt met  betrekking tot de Overeenkomst.  

Artikel 13 Vertrouwelijkheid van gegevens  

 1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men  weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die  vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze  verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door  een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Gezondheidsweb.nl kan hieraan niet worden  gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een  rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de  overeenkomst.  

Artikel 14 Intellectuele eigendom 

 1. Gezondheidsweb.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op  grond van de Auteurswet. 
 2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan  Gezondheidsweb.nl van gegevens. Klant zal Gezondheidsweb.nl vrijwaren tegen elke actie  die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken,  installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.  
 3. Het is niet toegestaan om (delen van) online coaching programma’s of E-books te delen of te  kopiëren zonder dat hiervoor per email of schriftelijk toestemming is gegeven door Gezondheidsweb.nl .  
 4. De door Gezondheidsweb.nl op haar Website weergegeven informatie, afbeeldingen en  materiaal dat gerelateerd is aan een coaching programma of E-book blijft eigendom van  Gezondheidsweb.nl . Het is zonder toestemming niet toegestaan om op welke wijze dan ook  de informatie te kopiëren of te verspreiden.  

Artikel 15 Klachtenregeling 

 1. Indien Klant een klacht heeft, dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@gezondheidsweb.nl. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen  na ontvangst van de klacht door Gezondheidsweb.nl in behandeling genomen, waarna Klant  zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt. 
 1. Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie  via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Artikel 16 Wijzigingsbeding 

 1. Gezondheidsweb.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde  te wijzigen dan wel aan te vullen. Gezondheidsweb.nl zal Klant hiervan tijdig op de hoogte  brengen.  
 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Klant van  toepassing op de Overeenkomst. 
 3. Klant die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of  beroepsactiviteit, heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op  de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen  tot gevolg hebben dat Gezondheidsweb.nl Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk  anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.  

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Gezondheidsweb.nl en haar Klant is Nederlands recht  van toepassing.  
 2. Alle geschillen die tussen Gezondheidsweb.nl en Klant mochten ontstaan, worden  voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Klant zijn of haar  woonplaats heeft.